બાહુબલી : નામ બડે (નહી બહોહોહોત…બડે) ઔર દર્શન છોટે…!!!

ફિલ્મ જોઇને બહાર નીકળીને એક મિત્ર બીજા મિત્રને..” ભાઇ, મને લાગે છે કે આ ૨૫૦ કરોડ માથી મોટાભાગના રુપિયા આના પ્રમોશન પાછળ જ વાપર્યા હશે… ડિટ્ટો રા વનની જેમ….” અને બધા ખડખડાટ હસે છે…!!!Read More »

Advertisements