એંઠવાડ : ભારતીય સંસ્કારોના નામે કલંક…!!!

સૌરાષ્ટ્રમા મોટે ભાગે તમો કોઇ પણ ગલીના નાકે ઉકરડાનો મસમોટો ઢગ જોઇ શક્શો. આ ઢગમા ઉડીને આંખે અને નાકે વળગે એ છે…’એંઠવાડ’.

Read More »

Advertisements

ભારતમા વકરતુ નવુ દુષણ – ચોરી પે ચોરી ઔર ઉપરસે સીનાઝોરી…..

માર્ચ ૨૦૧૫ મા બિહારમા ધો. ૧૦ ની પરિક્ષામા ચોરી કરાવવા લોકો ૪-૪ માળની દિવાલો ચડી બારિએથી પરિક્ષાર્થીઓને પુરતી મદદ કરતા હોવાના સમાચાર સમગ્ર વિશ્વએ જોયા….અને માણ્યા…!!!

Read More »