‘તમાશા’ – ખુદ સે ખુદ તક પહોચને કા સફરનામા……

ભારત જેવા દેશમા જ્યા, અંડરવેર થી લઈને એંગેજમેંટ અને મેરેજ થી લઈને મરણ સુધી પોતાની જોહુકુમી ઠોકતા માત-પિતા તથા પરિવારજનો ખુલ્લા ફરતા હોય, ત્યા આવી ફિલ્મો કરમુક્ત હોવી જોઇએ અને તમામે એક વાર તો જોવી જ જોઇએ…!!!

Read More »

Advertisements