એંઠવાડ : ભારતીય સંસ્કારોના નામે કલંક…!!!

સૌરાષ્ટ્રમા મોટે ભાગે તમો કોઇ પણ ગલીના નાકે ઉકરડાનો મસમોટો ઢગ જોઇ શક્શો. આ ઢગમા ઉડીને આંખે અને નાકે વળગે એ છે…’એંઠવાડ’.

Read More »

Advertisements